รายงานผลการทำกิจกรรมชุมนุม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


TOP 10 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ชั้น ชื่อ - นามสกุล เลขที่ เลขประจำตัว จำนวนกิจกรรม ดูผลงาน ลำดับ
ม.1/12 เหมือนฝัน ชุมปัญญา 38 27658 31 ดูผลงาน 1
ม.1/4 พรพิมล ไชยหมื่น 32 27332 18 ดูผลงาน 2
ม.1/15 กีรติกร แก้วสอาด 1 27731 16 ดูผลงาน 3
ม.1/11 จิณภัทร์ อาจโยธา 18 27598 10 ดูผลงาน 4
ม.1/12 ผกามาริน สุทธิมาศ 24 27644 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 5
ม.1/12 วิทวัส สิงหะสุริยะ 10 27630 9 ดูผลงาน 6
ม.1/7 จิราภรณ์ บุตรราช 26 27446 9 ดูผลงาน 7
ม.1/12 ธนิสรา ชาคุณ 22 27642 9 ดูผลงาน 8
ม.1/12 เกรียงไกร สองสุวรรณ 3 27623 9 ดูผลงาน 9
ม.1/14 ธัญชนก แก้วอุ่นเรือน 21 27721 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 10
ม.1/12 ศิริชนก มิดชิด 34 27654 8 ดูผลงาน 11
ม.1/9 ชยากร สัพโส 2 27502 7 ดูผลงาน 12
ม.1/5 ทวีวัฒน์ กาแก้ว 5 27345 7 ดูผลงาน 13
ม.1/12 สุธาภรณ์ แก้วดี 37 27657 7 ดูผลงาน 14
ม.1/12 จตุรพิธ วันนา 5 27625 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 15
ม.1/13 กานต์ชนิดา ดวงเคน 23 27683 6 ดูผลงาน 16
ม.1/5 สุภัสสรา ภูจอมจิตร 35 27376 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 17
ม.1/10 รชานนท์ พัดสอน 10 27550 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 18
ม.1/12 สาวิตรี แว่นเตื่อรอง 36 27656 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 19
ม.1/12 รณชัย มีนาชัย 9 27629 6 ดูผลงาน 20
ม.1/12 ฉัตรชนก สาธุชาติ 16 27636 6 ดูผลงาน 21
ม.1/12 วิชชุดา ยอดเยี่ยมแกร 33 27653 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 22
ม.1/12 อารีรัตน์ นนท์ตา 40 27660 6 ดูผลงาน 23
ม.1/3 สุรภาพร ภิรมมาตร 39 27299 5 ดูผลงาน 24
ม.1/10 ธิดารัตน์ พอพระ 28 27568 5 ดูผลงาน 25
ม.1/6 ปทุมวดี ช่วยมั่ง 29 27409 5 ดูผลงาน 26
ม.1/11 ด.ญ.ณัฐธิดา ศรีนะวงค์ 24 27604 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 27
ม.1/15 อรรฆพร แสงศรี 14 27744 5 ดูผลงาน 28
ม.1/11 วันวิสาข์ ถิตย์เจือ 36 27616 5 ดูผลงาน 29
ม.1/1 เณศรา ลามุงคุณ 26 27206 4 ดูผลงาน 30
ม.1/3 คุณานนท์ พร้อมนฤฤทธิ์ 1 27261 4 ดูผลงาน 31
ม.1/2 วงศกร สุราราช 14 27234 4 ดูผลงาน 32
ม.1/2 พลอยพรรณ ไชยวุฒิ 33 27253 4 ดูผลงาน 33
ม.1/9 ชุติกาญจน์ โทพา 15 27515 4 ดูผลงาน 34
ม.1/4 ธนภัทร แสนมะฮุง 5 27305 4 ดูผลงาน 35
ม.1/13 พัชญนันท์ แสนหูม 33 27693 4 ดูผลงาน 36
ม.1/4 เกศรินทร์ ผานคำ 20 27320 4 ดูผลงาน 37
ม.1/9 ภาวิณี พรมดิเรก 27 27527 4 ดูผลงาน 38
ม.1/5 จุฬามณี นรบุตร 18 27359 4 ดูผลงาน 39
ม.1/3 กิ่งฉัตร ไชยบัตร 20 27280 4 ดูผลงาน 40
ม.1/13 สุนันดา บุตรเเสง 37 27697 4 ดูผลงาน 41
ม.1/13 สราวุฒิ เที่ยงไทยสงค์ 16 27676 4 ดูผลงาน 42
ม.1/1 บุษกร นิระเคน 29 27209 4 ดูผลงาน 43
ม.1/9 กรกนก แก้วปัดชา 11 27511 4 ดูผลงาน 44
ม.1/3 ชนาภา สุขวงษ์ 25 27285 4 ดูผลงาน 45
ม.1/1 ปิยะพงษ์ อุปพงษ์ 7 27187 4 ดูผลงาน 46
ม.1/4 ชลดา ถาวรศักดิ์ 21 27321 4 ดูผลงาน 47
ม.1/10 ปวีณ์ธิดา นาโควงศ์ 24 27564 4 ดูผลงาน 48
ม.1/9 จิรภิญญา อินทรสิทธิ์ 13 27513 4 ดูผลงาน 49
ม.1/14 ศิรินภา ถีรัตถา 28 27728 4 ดูผลงาน 50
ม.1/1 ศศิวิมล พลชัยสง 41 27939 4 ดูผลงาน 51
ม.1/1 อนันต์กาญจน์ สัตถาผล 15 27195 4 ดูผลงาน 52
ม.1/3 วทันยา บัวพูล 38 27298 4 ดูผลงาน 53
ม.1/1 จิรัลยา จิตทวี 30 25121 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 54
ม.1/15 พงษ์ปิยภัทร บุตะลา 6 27736 4 ดูผลงาน 55
ม.1/15 วริศรา ไชยประยา 26 27756 4 ดูผลงาน 56
ม.1/12 กีรติ ศรีวะรมย์ 2 27622 4 ดูผลงาน 57
ม.1/15 จอมยุทธ ช่องงาม 3 27733 4 ดูผลงาน 58
ม.1/15 เมทิกา จิระเดชวัฒนะ 25 27755 4 ดูผลงาน 59
ม.1/12 ชินภัทร จันทพรม 7 27627 4 ดูผลงาน 60
ม.1/11 ธารทิพย์ ปัญญาประชุม 27 27607 4 ดูผลงาน 61
ม.1/7 อัณณ์ชลาธิป อชิรชญานนท์ 20 27440 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 62
ม.1/2 นิภัทสกุล ชุมปัญญา 7 27227 3 ดูผลงาน 63
ม.1/15 ปาริฉัตร ศรีผาวงศ์ 19 27749 3 ดูผลงาน 64
ม.1/15 ศิริทิพย์อักษร สมรฤทธิ์ 28 27758 3 ดูผลงาน 65
ม.1/2 ปิยะนันท์ นันติ 10 27230 3 ดูผลงาน 66
ม.1/1 ญาณิศา แก้วดี 23 27203 3 ดูผลงาน 67
ม.1/1 วิชญาพร ไชยตะมาตย์ 38 27218 3 ดูผลงาน 68
ม.1/1 อภิญญา แสงศิลา 40 27220 3 ดูผลงาน 69
ม.1/1 รัฐภาค เครือหมื่น 10 27190 3 ดูผลงาน 70
ม.1/1 นัทธ์ชวัล โคสาสุ 28 27208 3 ดูผลงาน 71
ม.1/1 ชลชิชชา สุวรดี 22 27202 3 ดูผลงาน 72
ม.1/2 อาคม ดวงกุลสา 17 27237 3 ดูผลงาน 73
ม.1/2 ปริญญา โคตรวงค์ 9 27229 3 ดูผลงาน 74
ม.1/2 จิรัฐติกาล ธนะโคตร 22 27242 3 ดูผลงาน 75
ม.1/2 ปภาวรินท์ อิงไธสง 29 27249 3 ดูผลงาน 76
ม.1/2 ณหทัย ทิลารักษ์ 25 27245 3 ดูผลงาน 77
ม.1/2 อมรรัตน์ ฝ่ายเทศ 40 27260 3 ดูผลงาน 78
ม.1/2 วรารัตน์ สายหอมจันทร์ 37 27257 3 ดูผลงาน 79
ม.1/2 ศิริกานดา ขวาธิจักร 39 27259 3 ดูผลงาน 80
ม.1/2 ช่อลดา พิศสุวรรณ์ 24 27244 3 ดูผลงาน 81
ม.1/2 ณภัทร มะโนรักษ์ 2 27222 3 ดูผลงาน 82
ม.1/2 วรเทพ เทพคนดี 15 27235 3 ดูผลงาน 83
ม.1/2 ธนากร สอนสมนึก 4 27224 3 ดูผลงาน 84
ม.1/2 ทิวานนท์ สมพร 3 27223 3 ดูผลงาน 85
ม.1/2 นราวิชญ์ บุพศิริ 6 27226 3 ดูผลงาน 86
ม.1/2 อธิภัทร สอนวงษา 16 27236 3 ดูผลงาน 87
ม.1/1 กัญญานัฐ นาโควงค์ 16 27196 3 ดูผลงาน 88
ม.1/2 ธิติกานต์ ไชยอรรจนาภรณ์ 27 27247 3 ดูผลงาน 89
ม.1/1 กิติญา กงลีมา 18 27198 3 ดูผลงาน 90
ม.1/2 มุกอันดา เขียดนิน 36 27256 3 ดูผลงาน 91
ม.1/2 ธันวา พานเชียงสี 5 27225 3 ดูผลงาน 92
ม.1/2 ชญาภา บุญเลิศสิทธิเดช 23 27243 3 ดูผลงาน 93
ม.1/2 ปวริศา เกตวงษา 30 27250 3 ดูผลงาน 94
ม.1/2 เนตรนภา อุปพงษ์ 28 27248 3 ดูผลงาน 95
ม.1/2 กาญจนา ลีลาชัย 21 27241 3 ดูผลงาน 96
ม.1/2 กวินธิดา สุทธิพันธ์ 19 27239 3 ดูผลงาน 97
ม.1/2 ปณวัฒน์ กระจังทอง 8 27228 3 ดูผลงาน 98
ม.1/2 รัชชานนท์ ปลีทอง 13 27233 3 ดูผลงาน 99
ม.1/2 ปุณยาพร ทรงหาคำ 32 27252 3 ดูผลงาน 100
ม.1/2 พงษ์พิพัฒน์ หารบัวคำ 11 27231 3 ดูผลงาน 101
ม.1/1 ฟ้ารุ้ง ว้ามป้อง 36 27216 3 ดูผลงาน 102
ม.1/9 ลลนา เรียมแสน 29 27529 3 ดูผลงาน 103
ม.1/2 ปานชีวา นามมุงคุณ 31 27251 3 ดูผลงาน 104
ม.1/15 จิรพิพรรธ พรหมเกษ 4 27734 3 ดูผลงาน 105
ม.1/1 พันกร นาคอึ่ง 8 27188 3 ดูผลงาน 106
ม.1/1 พิมลรัตน์ บุญยอด 35 27215 3 ดูผลงาน 107
ม.1/1 ชญานิศ หาวิโร 19 27199 3 ดูผลงาน 108
ม.1/9 เบญญาภร มาตราช 22 27522 3 ดูผลงาน 109
ม.1/2 กรวิชญ์ ศรีระวงศ์ 1 27221 3 ดูผลงาน 110
ม.1/9 จันทร์จิรา นรสาร 12 27512 3 ดูผลงาน 111
ม.1/2 ภาวิตา เเสนปัดสี 35 27255 3 ดูผลงาน 112
ม.1/3 ณัฎฐกร ขอดอนุ 4 27264 3 ดูผลงาน 113
ม.1/1 ชัชวาลย์ ผึ้งศรี 2 27262 3 ดูผลงาน 114
ม.1/1 กมลวิช พรมโชติ 1 27181 3 ดูผลงาน 115
ม.1/9 ภาศิริ ศรีมุกดา 28 27528 3 ดูผลงาน 116
ม.1/9 ฑิตยา ทิลารักษ์ 16 27516 3 ดูผลงาน 117
ม.1/9 อัยลดา อัดโดดดอน 40 27540 3 ดูผลงาน 118
ม.1/9 อรลดา พูลสวัสดิ์ 38 27538 3 ดูผลงาน 119
ม.1/1 สงกรานต์ สายสี 13 27193 3 ดูผลงาน 120
ม.1/9 พรนภา พันทะมา 24 27524 3 ดูผลงาน 121
ม.1/9 อนุพงษ์ สันตะมาตย์ 10 27510 3 ดูผลงาน 122
ม.1/9 ภัสกร เพชรเวียง 8 27508 3 ดูผลงาน 123
ม.1/2 ณิชานันท์ รักมะณี 26 27246 3 ดูผลงาน 124
ม.1/9 สุชาดา บุตรเพ็ง 37 27537 3 ดูผลงาน 125
ม.1/15 ศุภลักษณ์ เผ่าบุญเกิด 29 27759 3 ดูผลงาน 126
ม.1/9 ธนวัฒน์ บุษบา 5 27505 3 ดูผลงาน 127
ม.1/9 ศุภาพิชญ์ อันสุข 35 27535 3 ดูผลงาน 128
ม.1/10 เนตรนภา ไชยตะมาตร 32 27572 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 129
ม.1/8 สิริรัตน์ พิลาทา 39 27499 3 ดูผลงาน 130
ม.1/8 พรนภัทร สีทาหล่อน 31 27491 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 131
ม.1/8 มนัญชัย บุญอินทร์ 17 27477 3 ดูผลงาน 132
ม.1/3 จิรัชญา จันลาวงศ์ 23 27283 3 ดูผลงาน 133
ม.1/7 ชลธิชา กัญญาพันธ์ 28 27448 3 ดูผลงาน 134
ม.1/7 กานต์ธิดา ศรีทอง 24 27444 3 ดูผลงาน 135
ม.1/7 ศิโรรัตน์ บัวทอง 37 27457 3 ดูผลงาน 136
ม.1/9 ศรสวรรค์ เกตวงษา 32 27532 3 ดูผลงาน 137
ม.1/7 กัลยกร มุทาพร 23 27443 3 ดูผลงาน 138
ม.1/5 ปาณิสรา ประหยัดยา 25 27366 3 ดูผลงาน 139
ม.1/7 เบญจมาศ อินทแสง 32 27452 3 ดูผลงาน 140
ม.1/2 อิทธิกร ศุกรนันทน์ 18 27238 3 ดูผลงาน 141
ม.1/7 ชุติกาญจน์ ทาสีไข 29 27449 3 ดูผลงาน 142
ม.1/9 พิมพ์ลภัส กุลวงค์ 26 27526 3 ดูผลงาน 143
ม.1/3 กุลณัฐ มันยะรัตน์ 21 27281 3 ดูผลงาน 144
ม.1/3 ชนกนันท์ คำทะเนตร 24 27284 3 ดูผลงาน 145
ม.1/5 สุชาวดี พรหมบุรมย์ 33 27374 3 ดูผลงาน 146
ม.1/13 อัญชัญ ชุมปัญญา 39 27699 3 ดูผลงาน 147
ม.1/5 กานต์ดา อัครศักดิืศรี 15 27356 3 ดูผลงาน 148
ม.1/3 ธีระพัฒน์ ดาสุข 5 27265 3 ดูผลงาน 149
ม.1/5 ชญานิศ ทับทิม 19 27360 3 ดูผลงาน 150
ม.1/10 ธนัช พีระธรรม 8 27548 3 ดูผลงาน 151
ม.1/10 เปรม ไลนะรัตน์ 9 27549 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 152
ม.1/7 เกศรา พากุล 25 27445 3 ดูผลงาน 153
ม.1/13 สุพรรณญา ขำประสิทธิ์ 38 27698 3 ดูผลงาน 154
ม.1/3 กฤษฏิ์ตภพ จักรดา 41 27942 3 ดูผลงาน 155
ม.1/10 ทัศกรณ์ บัวระบัติ 7 27547 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 156
ม.1/1 ศรุตา ลงเรียง 39 27219 3 ดูผลงาน 157
ม.1/11 จรรยาภรณ์ เกษรพันธ์ 17 27597 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 158
ม.1/10 พิมผกา โคตรวิชัย 34 27574 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 159
ม.1/1 พรหมภัสสร สุวรรณชัยรบ 32 27212 3 ดูผลงาน 160
ม.1/10 กนกศักดิ์ แก้วกนก 1 27541 3 ดูผลงาน 161
ม.1/2 รัชชานนท์ รอดอุตร 12 27232 3 ดูผลงาน 162
ม.1/2 วิระดา แก้วเลียง 38 27258 3 ดูผลงาน 163
ม.1/10 ขวัญฤทัย ใหม่แย้ม 21 27561 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 164
ม.1/13 พิมพ์ชนก ซึมเมฆ 34 27694 3 ดูผลงาน 165
ม.1/5 อรอุมา พองคำ 38 27379 3 ดูผลงาน 166
ม.1/4 พรพรรณ โคตรผาบ 31 27331 3 ดูผลงาน 167
ม.1/5 อรกานต์ หนุนภักดี 37 27378 3 ดูผลงาน 168
ม.1/2 กันติชา โทนกกุล 20 27240 3 ดูผลงาน 169
ม.1/9 ณัฐนาฏ จารุวาทิน 17 27517 3 ดูผลงาน 170
ม.1/1 ณัฐธิดา กิรัมย์ 25 27205 3 ดูผลงาน 171
ม.1/12 ขวัญข้าว นางทะราช 14 27634 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 172
ม.1/13 ภัทรพล ศรีบำรุง 8 27668 3 ดูผลงาน 173
ม.1/9 ศิริกัญญา สุราษฎร์ 33 27533 3 ดูผลงาน 174
ม.1/10 วายุ นามมุงคุณ 12 27552 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 175
ม.1/5 ฐิตาภา นุตรแก 20 27361 3 ดูผลงาน 176
ม.1/5 นันท์นภัส ดุลบดี 23 27364 3 ดูผลงาน 177
ม.1/3 กรกนก ถานทองดี 15 27275 3 ดูผลงาน 178
ม.1/3 รติรัตน์ คำทะเนตร 37 27297 3 ดูผลงาน 179
ม.1/5 พิมพ์ลภัส วรรณศรี 28 27369 3 ดูผลงาน 180
ม.1/5 พรนิชา ชัยชราแสง 27 27368 3 ดูผลงาน 181
ม.1/3 นันทกานต์ เขียวรัมย์ 28 27288 3 ดูผลงาน 182
ม.1/1 ติณณภพ เหลาแตว 2 27182 3 ดูผลงาน 183
ม.1/1 ปัณณวัฒน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 6 27186 3 ดูผลงาน 184
ม.1/9 ศุภิญญา บรรผนึก 36 27536 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 185
ม.1/9 ธาราทิพย์ ไตรทอง 20 27520 3 ดูผลงาน 186
ม.1/5 กุสุมาลี สุวรรณมาโจ 17 27358 3 ดูผลงาน 187
ม.1/1 บุญญาฤทธิ์ คำฤาเดช 4 27184 3 ดูผลงาน 188
ม.1/9 ฟิสิกส์ อิ่มบุญสุ 7 27507 3 ดูผลงาน 189
ม.1/9 ปิยะภัทร คำเสนา 23 27523 3 ดูผลงาน 190
ม.1/5 ศิริภา ปัตตา 32 27373 3 ดูผลงาน 191
ม.1/12 ปลายฟ้า วงค์มั่น 23 27643 3 ดูผลงาน 192
ม.1/4 บดินทร์ธร ชวนาพิทักษ์ 6 27306 3 ดูผลงาน 193
ม.1/10 วุฒิพงษ์ ประดิษฐ์ศิลป์ 13 27553 3 ดูผลงาน 194
ม.1/11 ปราย ดาบสีพาย 29 27609 3 ดูผลงาน 195
ม.1/11 พิภูษณะ บัวทอง 12 27592 3 ดูผลงาน 196
ม.1/5 ปารณ์ปราชญ์ ริยะบุตร 6 27347 3 ดูผลงาน 197
ม.1/13 นราธิป ไวยพิมพ์ 6 27666 3 ดูผลงาน 198
ม.1/13 วริศรา กลยนี 35 27695 3 ดูผลงาน 199
ม.1/13 จิรนันท์ การุญ 25 27685 3 ดูผลงาน 200
ม.1/13 ปัตธม พันดา 32 27692 3 ดูผลงาน 201
ม.1/13 ธัญวรัตน์ มนมิภักดิ์ 29 27689 3 ดูผลงาน 202
ม.1/5 กันยลักษณ์ เศกรัมย์ 14 27355 3 ดูผลงาน 203
ม.1/3 กชพร จันนามวงศ์ 14 27274 3 ดูผลงาน 204
ม.1/13 วิกานต์ดา ชูเลิศ 36 27696 3 ดูผลงาน 205
ม.1/7 สิโรชินี เมษา 39 27459 3 ดูผลงาน 206
ม.1/4 กวินตรา เกตวงษา 19 27319 3 ดูผลงาน 207
ม.1/4 ธิราพร นกเขา 25 27325 3 ดูผลงาน 208
ม.1/5 วราภรณ์ ขันทีท้าว 30 27371 3 ดูผลงาน 209
ม.1/12 ฑิมพิกา สกลธนสกร 18 27638 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 210
ม.1/13 อภิสิทธิ์ ราชิวงค์ 21 27681 3 ดูผลงาน 211
ม.1/6 ศุภรัตน์ แสนคำ 36 27416 3 ดูผลงาน 212
ม.1/13 ณัฐฐินันท์ วรรณสุข 26 27686 3 ดูผลงาน 213
ม.1/5 เตชิน หมู่หมื่นศรี 4 27344 3 ดูผลงาน 214
ม.1/13 เสฎฐวุฒิ เรือวหงษา 18 27678 3 ดูผลงาน 215
ม.1/13 ศตายุ ภูละคร 15 27675 3 ดูผลงาน 216
ม.1/1 พิมพ์ลักษณ์ สุริยภูมิ 34 27214 3 ดูผลงาน 217
ม.1/5 วัชรมงคล อสุระพงษ์ 10 27351 3 ดูผลงาน 218
ม.1/5 เศษฐวุฒิ เจนละหาน 11 27352 3 ดูผลงาน 219
ม.1/5 ธนวัฒน์ นวลศรี 40 27931 3 ดูผลงาน 220
ม.1/5 อสมาภรณ์ กาศรี 39 27380 3 ดูผลงาน 221
ม.1/3 อนุชา ปาทะวงค์ 11 27271 3 ดูผลงาน 222
ม.1/1 บุษยมาศ พ่อไชยราช 30 27210 3 ดูผลงาน 223
ม.1/15 พิชญค์สุดา วงศ์กาฬสินธุ์ 21 27751 3 ดูผลงาน 224
ม.1/5 มนัสวี บริซซาร์ด อุสาพรหม 9 27350 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 225
ม.1/13 อาชิรญาณ์ นันทปรีดา 40 27700 3 ดูผลงาน 226
ม.1/13 ณัฐพร สีหาภาค 27 27687 3 ดูผลงาน 227
ม.1/13 ภานุรักษ์ ส่งเสริม 10 27670 3 ดูผลงาน 228
ม.1/9 อัคศรสวรรค์ วงค์ลำพันธ์ 39 27539 3 ดูผลงาน 229
ม.1/13 วัชรพงษ์ เกตวงษา 12 27672 3 ดูผลงาน 230
ม.1/13 วุฒิพงษ์ คุณสมบัติ 14 27674 3 ดูผลงาน 231
ม.1/6 ชลธิชา คุณปัญญา 20 27400 3 ดูผลงาน 232
ม.1/4 ยศกร สังวร 13 27313 3 ดูผลงาน 233
ม.1/4 สุทวัฒน์ พัทธรรมมา 16 27316 3 ดูผลงาน 234
ม.1/4 ศิริรัตน์ ปัตตา 35 27335 3 ดูผลงาน 235
ม.1/4 ปนัดดา นาชัยเงิน 28 27328 3 ดูผลงาน 236
ม.1/4 พิชชาภร คงสมปราชญ์ 33 27333 3 ดูผลงาน 237
ม.1/4 พรนภา อ่อนจงไกร 30 27330 3 ดูผลงาน 238
ม.1/5 22 27363 3 ดูผลงาน 239
ม.1/5 กุลธิดา สมโภชน์ 16 27357 3 ดูผลงาน 240
ม.1/7 อรรฆเดช ปัญญศิริ 19 27439 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 241
ม.1/7 ญาณวุฒิ ราชิวงค์ 3 27423 3 ดูผลงาน 242
ม.1/7 วาทิตย์ กาญจนอุทัยศิริ 14 27434 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 243
ม.1/5 ดนุพัฒน์ ไพรเตี้ย 2 27342 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 244
ม.1/5 อนุพงษ์ วารีพัฒน์ 12 27353 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 245
ม.1/5 ชินกร งอยภูธร 1 27341 3 ดูผลงาน 246
ม.1/7 กัญญาณัฐ พรมจันทะ 22 27442 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 247
ม.1/13 กนกเนตร ศรีษาวรรณ 22 27682 3 ดูผลงาน 248
ม.1/13 วุฒิชัย มหัตกุล 13 27673 3 ดูผลงาน 249
ม.1/13 พัชรพล อู่คำ 7 27667 3 ดูผลงาน 250
ม.1/13 ธนภรณ์ โคตรชุม 28 27688 3 ดูผลงาน 251
ม.1/13 กุลธิดา ลีคำงาม 24 27684 3 ดูผลงาน 252
ม.1/13 วชิรวิชญ์ อสุรพงษ์ 11 27671 3 ดูผลงาน 253
ม.1/13 อธิปัตย์ ภูแช่มโชติ 20 27680 3 ดูผลงาน 254
ม.1/13 อดิศักดิ์ เดือยพิมพ์ 19 27679 3 ดูผลงาน 255
ม.1/13 คณาธร ภูละคร 1 27661 3 ดูผลงาน 256
ม.1/1 วรวัฒน์ ชัยสา 12 27192 3 ดูผลงาน 257
ม.1/13 ภัสกร จันทอง 9 27669 3 ดูผลงาน 258
ม.1/4 ปรเมศวร์ วอดทอง 8 27308 3 ดูผลงาน 259
ม.1/1 สิทธิชัย ภูละคร 14 27194 3 ดูผลงาน 260
ม.1/13 ธีรเดช สางาม 5 27665 3 ดูผลงาน 261
ม.1/13 ธนาธิป รอดอุตม์ 4 27664 3 ดูผลงาน 262
ม.1/1 ลือชัย บางป้อง 11 27191 3 ดูผลงาน 263
ม.1/13 สิทธิกรณ์ วรราช 17 27677 3 ดูผลงาน 264
ม.1/13 ณัฐณกร พลประเสริฐ 2 27662 3 ดูผลงาน 265
ม.1/8 ณัฐกิตติ์ ปิลอง 6 27466 3 ดูผลงาน 266
ม.1/1 กัลยา โกษาเเสง 17 27197 3 ดูผลงาน 267
ม.1/4 ปภาพิชญา ตันเสนา 29 27329 3 ดูผลงาน 268
ม.1/11 ชรินทร์ธร แพงแสง 21 27601 3 ดูผลงาน 269
ม.1/10 รัชนก พินโย 37 27578 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 270
ม.1/6 ณพัชญา พันไชย 21 27401 3 ดูผลงาน 271
ม.1/6 ปิยะดา เดชโฮม 31 27411 3 ดูผลงาน 272
ม.1/3 เบญญทิพย์ คำเสือ 30 27290 3 ดูผลงาน 273
ม.1/1 ฐิตินันท์ สันตะมาศ 24 27204 3 ดูผลงาน 274
ม.1/6 กนกพรรณ แก้วมะ 17 27397 3 ดูผลงาน 275
ม.1/4 อริสา พรสวัสดิ์ 37 27337 3 ดูผลงาน 276
ม.1/1 ทานตะวัน เกษโสภา 27 27207 3 ดูผลงาน 277
ม.1/1 ปริยาภัทร แจนอาษา 31 27211 3 ดูผลงาน 278
ม.1/13 ณัฐถกร ใยปางแก้ว 3 27663 3 ดูผลงาน 279
ม.1/5 ปพิชญา การุญ 24 27365 3 ดูผลงาน 280
ม.1/5 ปุณยาพร กงพันธุ์ลาด 26 27367 3 ดูผลงาน 281
ม.1/5 ภูวนัย บำรุง 8 27349 3 ดูผลงาน 282
ม.1/5 กนกวรรณ พันธ์ไชย 13 27354 3 ดูผลงาน 283
ม.1/9 ศิรินทิพย์ สุริวรรณ 34 27534 3 ดูผลงาน 284
ม.1/9 ธนกร ผางอาษา 4 27504 3 ดูผลงาน 285
ม.1/9 วิชญา หาญมนตรี 31 27531 3 ดูผลงาน 286
ม.1/3 เบญจพร ปัทราช 29 27289 3 ดูผลงาน 287
ม.1/3 ชินดนัย สุราราช 3 27263 3 ดูผลงาน 288
ม.1/9 พิชชาพร ทรัพย์เฉลิม 25 27525 3 ดูผลงาน 289
ม.1/9 ทิพย์อักษร ปิตะคง 18 27518 3 ดูผลงาน 290
ม.1/3 ฟ้าใส พุทธมาตย์ 35 27295 3 ดูผลงาน 291
ม.1/9 จุฑารัตน์ เชื้อนาวัง 14 27514 3 ดูผลงาน 292
ม.1/3 มลฤดี เกตวงษา 36 27296 3 ดูผลงาน 293
ม.1/4 ณัฐณิชา เจินยุหะ 24 27324 3 ดูผลงาน 294
ม.1/3 ศุภวิชญ์ บุญตวัน 8 27268 3 ดูผลงาน 295
ม.1/3 ศิรวัฒน์ เฉลิมวัฒน์ 7 27267 3 ดูผลงาน 296
ม.1/15 พิริยกร สุราษฎร์ 23 27753 3 ดูผลงาน 297
ม.1/14 พุทธิวรรณ์ รุ่งสิทธิวัฒน์ 25 27725 3 ดูผลงาน 298
ม.1/14 สุวพิชชา สัตถาผล 30 27730 3 ดูผลงาน 299
ม.1/14 กานต์สินี แก้วหล้า 12 27712 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 300
ม.1/14 ฉันท์ชนก พุทธิไสย 15 27715 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 301
ม.1/14 ศิริญญา แก้วทิพย์ 27 27727 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 302
ม.1/14 วรรณวิภา สุราราช 26 27726 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 303
ม.1/3 ผกายวรรณ ปะโสทะกัง 32 27292 3 ดูผลงาน 304
ม.1/14 ดลนภา ชุมปัญญา 20 27720 3 ดูผลงาน 305
ม.1/14 ธิดารัตน์ จันนามวงค์ 23 27723 3 ดูผลงาน 306
ม.1/8 สิริกานต์ เหล่านายอ 38 27498 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 307
ม.1/14 สุทธิตาพร แย้มแสง 29 27729 3 ดูผลงาน 308
ม.1/14 ฐิตาพร จันทร์เหลา 17 27717 3 ดูผลงาน 309
ม.1/8 กวินตา จันทร 26 27486 3 ดูผลงาน 310
ม.1/3 ปัณฑิตา วงศ์อาษา 31 27291 3 ดูผลงาน 311
ม.1/3 นฤมล วงค์อาษา 27 27287 3 ดูผลงาน 312
ม.1/3 อรฎา อุ่นพิมพ์ 40 27300 3 ดูผลงาน 313
ม.1/1 ชนัญธิดา วงษ์ศรีงาม 21 27201 3 ดูผลงาน 314
ม.1/1 ภัทธิรา ศักดิ์ดา 37 27217 3 ดูผลงาน 315
ม.1/1 ชณัญญา โสรินทร์ 20 27200 3 ดูผลงาน 316
ม.1/3 พรรทิพร แสนภูวา 33 27293 3 ดูผลงาน 317
ม.1/3 จิตรตรานันท์ แก้วดี 22 27282 3 ดูผลงาน 318
ม.1/11 ศิรภัสสร ดาบสมเด็จ 38 27618 3 ดูผลงาน 319
ม.1/15 ณัฎฐณิชา บุนนท์ 17 27747 3 ดูผลงาน 320
ม.1/13 นภาพร เดชป้องหา 30 27690 3 ดูผลงาน 321
ม.1/11 ปุณยาพร วงศ์อินอยู่ 31 27611 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 322
ม.1/1 ปรเมศวร์ รอดเผือก 5 27185 3 ดูผลงาน 323
ม.1/4 อชิรญา โปรมินทร์ชัย 36 27336 3 ดูผลงาน 324
ม.1/4 ชานนท์ พลศักดิ์ 1 27301 3 ดูผลงาน 325
ม.1/1 ภูมิพัฒน์ แก้วปัน 9 27189 3 ดูผลงาน 326
ม.1/15 ปิ่นมุก ทองวัฒนกูล 20 27750 3 ดูผลงาน 327
ม.1/4 ภูธนสิทธิ์ ชลูด 11 27311 3 ดูผลงาน 328
ม.1/4 ชินดนัย บุระเนตร 2 27302 3 ดูผลงาน 329
ม.1/15 ภูริตา ผาพองยุน 24 27754 3 ดูผลงาน 330
ม.1/3 อภิวัฒน์ พรมกระบิล 12 27272 3 ดูผลงาน 331
ม.1/1 พิชาฎา ศรีภูธร 33 27213 3 ดูผลงาน 332
ม.1/14 ภทรพล ลือฉาย 5 27705 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 333
ม.1/3 พิชฎา ผงสินสุ 34 27294 3 ดูผลงาน 334
ม.1/8 ณัชฐณิชา ดวงเคน 29 27489 3 ดูผลงาน 335
ม.1/3 ธิดารัตน์ ไชยเลิศ 26 27286 3 ดูผลงาน 336
ม.1/3 อธิรักษ์ ศรีอ่อน 9 27269 3 ดูผลงาน 337
ม.1/4 ภูวฤทธิ์ คำคะยอม 12 27312 3 ดูผลงาน 338
ม.1/3 ภูมิทัศน์ คำทะเนตร 6 27266 3 ดูผลงาน 339
ม.1/7 ศิวะ ยาลัย 17 27437 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 340
ม.1/6 ศิริวรรณ พริ้งเพราะ 35 27415 3 ดูผลงาน 341
ม.1/14 ปัณณวัฒน์ จันไตรรัตน์ 4 27704 3 ดูผลงาน 342
ม.1/14 นพกร แถมสมดี 3 27703 3 ดูผลงาน 343
ม.1/8 พัดชา งอนลาด 32 27492 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 344
ม.1/9 กิตติภพ เอี่ยมสอาด 1 27501 3 ดูผลงาน 345
ม.1/5 สุพิฌา เเสงอุทิศ 34 27375 3 ดูผลงาน 346
ม.1/5 ศศิวิภา รันละโคตร 31 27372 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 347
ม.1/12 พัชรินทร์ พระราม 25 27645 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 348
ม.1/14 จอมขวัญ นาบุญ 13 27713 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 349
ม.1/7 วิภาดา ผ่องราศรี 36 27456 3 ดูผลงาน 350
ม.1/9 ธนพร ถานทองดี 19 27519 3 ดูผลงาน 351
ม.1/15 อาริยา งอยภูธร 30 27760 3 ดูผลงาน 352
ม.1/5 สุวิมล จอมงูเหลือม 36 27377 3 ดูผลงาน 353
ม.1/15 ปารมี รัตนะ 18 27748 3 ดูผลงาน 354
ม.1/9 นนท์ปิญา ศรีบัว 21 27521 3 ดูผลงาน 355
ม.1/9 วรัญญา สีนูเดช 30 27530 3 ดูผลงาน 356
ม.1/15 กานต์พิชชา แซ่ตั้ง 15 27745 3 ดูผลงาน 357
ม.1/15 ศุภกฤต คำชนะ 12 27742 3 ดูผลงาน 358
ม.1/15 พีรทัต พลไชย 7 27737 3 ดูผลงาน 359
ม.1/15 วัลย์ลดา ฮองต้น 27 27757 3 ดูผลงาน 360
ม.1/15 มนัสนันท์ ฐิตวรรณโณเนตร์ 8 27738 3 ดูผลงาน 361
ม.1/9 อชิรวัชร เอื้ออารีย์กุล 9 27509 3 ดูผลงาน 362
ม.1/6 นิชคุณ ใจภัคดี 27 27407 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 363
ม.1/14 ธัญวรัตน์ พรมฤทธิ์ 22 27722 3 ดูผลงาน 364
ม.1/14 นฤวรรณ โคตรสมบัติ 24 27724 3 ดูผลงาน 365
ม.1/10 พิมรภัทร มะโนแสน 35 27575 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 366
ม.1/10 นภัสสร มีพวงผล 30 27570 3 ดูผลงาน 367
ม.1/10 กนกวรรณ ดอนเสี้ยว 20 27560 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 368
ม.1/10 ช่อทิพย์ พรสวัสดิ์ 23 27563 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 369
ม.1/10 กฤตภาส สอนเเสง 2 27542 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 370
ม.1/10 สกลเกียรติ โถดาสา 14 27554 3 ดูผลงาน 371
ม.1/10 นัทชฎาภรณ์ โมธรรม 31 27571 3 ดูผลงาน 372
ม.1/9 ทินภัทร ศรีกุลกิจ 3 27503 3 ดูผลงาน 373
ม.1/15 ยุทธนา โตยามา 9 27739 3 ดูผลงาน 374
ม.1/15 พิชญธิดา ศูนย์จันทร์ 28 27752 3 ดูผลงาน 375
ม.1/15 ชนภัทร บุ้งทอง 5 27735 3 ดูผลงาน 376
ม.1/10 อาร์ชาวิน แพงคุณ 19 27559 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 377
ม.1/10 สุขิตา ประหา 38 27579 3 ดูผลงาน 378
ม.1/10 ทิวาพร แก้วมา 26 27566 3 ดูผลงาน 379
ม.1/10 สุรกานต์ แก้วใส 15 27555 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 380
ม.1/15 ศิริชัยกุล กุลบุตร 11 27741 3 ดูผลงาน 381
ม.1/10 ฑิปปกรณ์ พลอินสา 4 27544 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 382
ม.1/10 นพรัตน์ ปิตะคง 29 27569 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 383
ม.1/10 สุชาดา นนท์สเกษ 39 27580 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 384
ม.1/10 ธันชนก เพาะเจริญ 27 27567 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 385
ม.1/10 ณัฐชนน ทรงเหล็กสิงห์ 5 27545 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 386
ม.1/10 ทักษอร ไชยศรี 25 27565 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 387
ม.1/13 นันทพร ไชยเเสง 31 27691 3 ดูผลงาน 388
ม.1/10 พิกุลแก้ว สุวรรณมงคล 33 27573 3 ดูผลงาน 389
ม.1/10 อดิรุจ จักรพิมพ์ 16 27556 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 390
ม.1/10 รัชชานนท์ เหง้าน้อย 11 27551 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 391
ม.1/4 ณัฐชยา สิมสะกะ 23 27323 3 ดูผลงาน 392
ม.1/4 อุษมา พันธุ์แตง 39 27339 3 ดูผลงาน 393
ม.1/10 อนุพันธ์ พิพิทธภัณฑ์ 17 27557 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 394
ม.1/11 ธนากรณ์ ฉายพล 7 27587 3 ดูผลงาน 395
ม.1/12 คัมภีร์ เมืองชน 4 27624 3 ดูผลงาน 396
ม.1/11 ชลิดา ศรีทิน 22 27602 3 ดูผลงาน 397
ม.1/14 เควิน คฑาวุธ สอนรมย์ 2 27701 3 ดูผลงาน 398
ม.1/10 จักรพงษ์ ทิพย์เขียว 3 27543 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 399
ม.1/3 กัญญาพัชร สวัสดิ์พันธ์ 19 27279 3 ดูผลงาน 400
ม.1/10 อภิสิทธิ์ มูลรัตน์ 18 27558 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 401
ม.1/4 เอมมิกา ปัญญาประชุม 40 27340 3 ดูผลงาน 402
ม.1/11 กมลมาศ รวงโคกสูง 15 27595 3 ดูผลงาน 403
ม.1/11 ณัชชา สีภา 23 27603 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 404
ม.1/11 นวพร หลานเศษฐา 28 27608 3 ดูผลงาน 405
ม.1/11 จุรีรัตน์ เขียวใบไม้ 20 27600 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 406
ม.1/11 กัญญาภัค คงบัว 16 27596 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 407
ม.1/4 เปรมวิทย์ การุญ 10 27310 3 ดูผลงาน 408
ม.1/4 ด.ช.ศิวกร รัชตะวิไล 40 27935 3 ดูผลงาน 409
ม.1/10 เพ็ญโพยม ช่างการ 36 27576 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 410
ม.1/5 อนุชิต ไตรพิษ 17 27317 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 411
ม.1/10 จุฬาลักณ์ โพธิ์ทา 22 27562 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 412
ม.1/14 ภูดิศ วิริยะ 6 27706 3 ดูผลงาน 413
ม.1/14 ธนกฤต อินทรเทพ 1 27346 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 414
ม.1/4 ปิยะวุฒิ จันทร์แก้ว 9 27309 3 ดูผลงาน 415
ม.1/7 พิมพ์รภัทร ยงทอง 34 27454 3 ดูผลงาน 416
ม.1/11 ณัฐธิดา ศรีสุข 25 27605 3 ดูผลงาน 417
ม.1/12 รุ่งลาวัลย์ ศรไชย 30 27650 3 ดูผลงาน 418
ม.1/4 นุชรา ทองล้วน 27 27327 3 ดูผลงาน 419
ม.1/15 เรย์มอนด์ เกรย์ 10 27740 3 ดูผลงาน 420
ม.1/12 พิชญ์กนิษฐา บรรผนึก 26 27646 3 ดูผลงาน 421
ม.1/14 ณิชาภา อินทะสร้อย 18 27718 3 ดูผลงาน 422
ม.1/14 สุรวีร์ รัตนะ 11 27711 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 423
ม.1/14 ยศกร แก่นนาคำ 7 27707 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 424
ม.1/11 ธนาวัฒน์ จักรพิมพ์ 8 27588 3 ดูผลงาน 425
ม.1/5 ภัทรพงศ์ การุญ 7 27348 3 ดูผลงาน 426
ม.1/5 วราภรณ์ แสงภารา 29 27370 3 ดูผลงาน 427
ม.1/5 ต้นตระกูล ธิวะโต 3 27343 3 ดูผลงาน 428
ม.1/7 สิริกานต์ อินธิเสน 38 27458 3 ดูผลงาน 429
ม.1/7 นัฐดนัย พาราศรี 8 27428 3 ดูผลงาน 430
ม.1/8 ธนกฤต ฤทธิวงศ์ 13 27473 2 ดูผลงาน 431
ม.1/7 ธนพล แสนละเอียด 4 27424 ไม่มีภาพประจำตัว ไม่มีภาพประจำตัว 432
ม.1/15 จิรภิญญา พรหมพินิจ 16 27746 2 ดูผลงาน 433
ม.1/7 เนตรดาว ทรงเล็กสิงห์ 31 27451 1 ดูผลงาน 434
ม.1/5 ณิชกานต์ ยนภูเขา 21 27362 1 ดูผลงาน 435
ม.1/12 อัมภา ลีทอง 39 27659 1 ดูผลงาน 436